16 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
16 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
27 เมษายน 2566
การไม่ปรับสิทธิของ NRF-W1
25 เมษายน 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
25 เมษายน 2566
27 เมษายน 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NRF-W1
24 เมษายน 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 เมษายน 2566
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NRF-W1
05 เมษายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NRF-W1
27 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท