นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นาย เหยา ก๊ก ตง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการตรวจสอบ

นาย ไท่ ชวน หลิน

กรรมการ / กรรมการการลงทุน

นายแดน ปฐมวาณิชย์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง

กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน