นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นาย เหยา ก๊ก ตง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการการลงทุนและกรรมการตรวจสอบ

นาย ไท่ ชวน หลิน

กรรมการ และกรรมการการลงทุน

นายแดน ปฐมวาณิชย์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน