ปี 2566
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
เว็บแคสต์