นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ขอยืนยันเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยบริษัทได้ผนวกแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

  • การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการเติบโตและพัฒนาร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศที่มีธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ต่อต้านการทุจริต การให้สินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • รายงานข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • ลงทุนในงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน มุ่งสู่การเติบโตตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ภายใต้บริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มุ่งสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ผ่านการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  • เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างของ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานครอบคลุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ
  • สนับสนุนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ก่อนปี พ.ศ. 2608 (อ้างอิงตามประกาศรัฐบาล) ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาและดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก้าวสู่สังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Community)

เพื่อให้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้ถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกฝ่ายนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทต่อไป