14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2567
11 ตุลาคม 2566
ความคืบหน้าการลงทุนใน SPAC
05 ตุลาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 ตุลาคม 2566
29 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
06 กันยายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย Bamboo Mart Limited
16 สิงหาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือ "หุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
15 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)