นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/66 - 31/12/66 -
28/04/66 22/05/66 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/65 - 31/12/65 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/04/65 20/05/65 เงินปันผล 0.041 บาท 01/01/64 - 31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/04/64 21/05/64 หุ้นปันผล 25 : 1 หุ้น 01/01/63 - 31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/04/64 21/05/64 เงินปันผล 0.00444444444 บาท 01/01/63 - 31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ