นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินธุรกิจ โดยให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติ ดังนี้

  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทําหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
  • จัดให้มีการสื่อสารแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
  • ให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
  • หนังสือแจ้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด
  • แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดาวน์โหลด