14 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
03 ตุลาคม 2565
การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)
03 ตุลาคม 2565
การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย
30 กันยายน 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
05 กันยายน 2565
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด
05 กันยายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
31 สิงหาคม 2565
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไข)
30 สิงหาคม 2565
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
16 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)