อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์รูปตัววี
สินค้าอุปโภคและสินค้าอุปโภคที่ไม่สามารถบริโภคใบบรรจุภัณฑ์ V-Shapes

รายได้จากการดำเนินงานปี 2563

%

Distribution of Alcohol gel products with other food and non-food products in pipelines

What are functional products?

Innovative single-serve packaging that only requires one hand to open, patented by “V-shapes”

V-shapes Key Application

Food

Examples: Honey, Chocolate, Jam , Sauces

Cosmetics

Examples: Moisturizer, Serum, Sunscreen

Pharmaceutical

Examples: Liquid and powder medicines, supplement

Chemical

Examples: Alcohol Gel, Glue

V-shapes Machinery

NRF Branded Product:

SDB Alcohol Gel

Business Model:

Trading (Imported from Italy)

Future Plans:

own machine and expand product mix to functional food products such as Vitamin Shot

Benefits

Eco-sustainable Packaging
using 80% bio-based materials that are recyclable
Convenient and User-friendly
Single use, easy to open and carry
Highly Customizable
V-shapes machines can produce in various sizes designs and types of products

Functional Products Brands

Partners/Customers: