งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด