งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด