19 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารเรื่องอนุมัติการลงทุนใน SPAC (แก้ไข)
19 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารเรื่องอนุมัติการลงทุนใน SPAC
07 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร (แก้ไข 2)
07 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร (แก้ไข)
06 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร
07 มิถุนายน 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ NRF เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2566
31 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5) (แก้ไข)
30 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5) (แก้ไข)
30 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5)
23 พฤษภาคม 2566
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (แก้ไขเพิ่มเติม)
22 พฤษภาคม 2566
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
22 พฤษภาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566