22 มีนาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566
แจ้งเรื่องบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการของสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นข่าวจาก สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 มีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด
28 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายปันผล การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ธันวาคม 2565
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด
20 ธันวาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5) ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)
16 ธันวาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5) ครั้งที่ 3
02 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ NRF-W1 ครั้งที่ 3
21 พฤศจิกายน 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2566