01 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา (แก้ไขเพิ่มเติม 2)
31 มกราคม 2565
แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา (แก้ไขเพิ่มเติม)
31 มกราคม 2565
แจ้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา
21 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NRF-W1 (F53-5)
07 ธันวาคม 2564
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และการเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
01 ธันวาคม 2564
แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
30 พฤศจิกายน 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2565
29 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ NRF-W1
29 พฤศจิกายน 2564
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 (การใช้สิทธิครั้งแรก)
29 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ NRF-W1
15 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)