04 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
01 มีนาคม 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
01 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
01 มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
01 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
01 มีนาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
01 มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มกราคม 2567
การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ซีวู ไชน่าทาวน์ (SeeWoo Chinatown Limited) และการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย (แก้ไข)
30 มกราคม 2567
การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและการสิ้นสภาพของบริษัทย่อย (แก้ไข)
30 มกราคม 2567
การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและการสิ้นสภาพของบริษัทย่อย
30 มกราคม 2567
การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ซีวู ไชน่าทาวน์ (SeeWoo Chinatown Limited) และการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย
27 ธันวาคม 2566
แจ้งการมีสภาพและพ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย รวมทั้งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม