29 กันยายน 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
06 กันยายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย Bamboo Mart Limited
16 สิงหาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือ "หุ้นกู้ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
15 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
19 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารเรื่องอนุมัติการลงทุนใน SPAC (แก้ไข)
19 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารเรื่องอนุมัติการลงทุนใน SPAC
07 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร (แก้ไข 2)
07 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร (แก้ไข)
06 กรกฎาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหราชอาณาจักร
07 มิถุนายน 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ NRF เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2566