ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 02/05/2566

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/05/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

12,215

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

89.27


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

11,316

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

33.58

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 359,533,180 25.36
บริษัท ดี พี พาร์ทเนอร์ จำกัด 177,663,720 12.53
นายแดน ปฐมวาณิชย์ 176,650,000 12.46
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 137,400,000 9.69
บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด 73,056,016 5.15
น.ส. จารุมน วนิชสุวรรณ 18,118,496 1.28
นายดำเกิง ปฐมวาณิชย์ 16,702,380 1.18
นายยศสวิน วนิชสุวรรณ 16,157,900 1.14
นางเบญจมาศ อ่อนศรี 15,662,400 1.10
นายกิตติพงศ์ พรหมจันทร์ 13,885,400 0.98