ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

13,619

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

97.88


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

8,134

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

27.82

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 412,133,180 29.07
DP Partners Limited (Hong Kong) 177,663,720 12.53
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 137,400,000 9.69
DPA Fund S Limited (Hong Kong) 115,202,241 8.13
บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 45,438,400 3.21
บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด 42,717,616 3.01
นางสาวจารุมน วนิชสุวรรณ 18,080,596 1.28
นายยศสวิน วนิชสุวรรณ 16,095,900 1.14
นายดำเกิง ปฐมวาณิชย์ 15,754,980 1.11
นางสาวโสภิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ 12,725,896 0.90