ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18/03/2567

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

10,908

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

64.78


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

11,316

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

33.58

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 359,533,180 25.36
นายแดน ปฐมวาณิชย์ 347,811,225 24.53
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 137,400,000 9.69
บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด 73,056,016 5.15
นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช 32,989,600 2.33
น.ส. ปณิตา สิงหกันต์ 32,903,592 2.32
นางเบญจมาศ อ่อนศรี 30,833,100 2.17
นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 23,100,000 1.63
นายดำเกิง ปฐมวาณิชย์ 19,902,380 1.40
นายบุญวัฒน์ อ่อนศรี 14,741,700 1.04
นายแสงสุข พิทยานุกุล 13,514,500 0.95
นายกิตติพงศ์ พรหมจันทร์ 11,877,000 0.84
น.ส. โสภิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ 11,500,696 0.81
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,828,038 0.69
นายกัมพล วงศ์วิลาวัณย์ 9,353,601 0.66
นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย 8,724,200 0.62
นางบุญศรี ไชยชัชวาล 8,313,200 0.59