25 เมษายน 2565
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและลงทุนในบริษัท Turtle Island Foods, SPC (TIF)
22 เมษายน 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านการขุดเหมือง Cryptocurrency ด้วยพลังงานสะอาด
02 มีนาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข)
01 มีนาคม 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
01 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายปันผล เพิ่มวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
01 มีนาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายปันผล การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
01 มีนาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
01 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565
ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อ