08 ตุลาคม 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
08 ตุลาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
08 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 ตุลาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
08 ตุลาคม 2563
สรุปข้อสนเทศ
08 ตุลาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ NRF เริ่มซื้อขายวันที่ 9 ตุลาคม 2563