02 ธันวาคม 2563
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2564
30 พฤศจิกายน 2563
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 85 ในบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ซึ่งทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
13 พฤศจิกายน 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
16 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 ตุลาคม 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
08 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
08 ตุลาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
08 ตุลาคม 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)