05 กุมภาพันธ์ 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานความคืบหน้าของโครงการลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับ Boosted Ecommerce, Inc.
29 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 มกราคม 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
12 มกราคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติเพิ่มขนาดเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน (แก้ไขเพิ่มเติม 2)
11 มกราคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติเพิ่มขนาดเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน (แก้ไขเพิ่มเติม)
08 มกราคม 2564
ชี้แจงสถานการณ์และมาตรการของกลุ่มบริษัทกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
08 มกราคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการอนุมัติเพิ่มขนาดเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน
23 ธันวาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการลงทุน
21 ธันวาคม 2563
ขอชี้แจงมาตรการและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร
04 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย