ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายแดน ปฐมวาณิชย์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน