นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน