นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งระบุให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อเมื่อ บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรกของบริษัทฯ แล้วเสร็จ
  • บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่าภายหลังการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ได้มากกว่า 1.4 เท่า
  • ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผล
  • บริษัทฯ สามารถดำรงเงินคงเหลือในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯมีแผนที่จะใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครั้งนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และจะไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผล