นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน