นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน