17 พฤษภาคม 2567
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
15 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
30 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานขอบคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
25 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานขอบคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อวาระกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2567
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567
24 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัท
04 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
04 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)