NRF ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

20 February 2023

บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน)หรือNRF ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 องค์กรนำร่องในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 องค์กร ได้เปิดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission” ณ ห้องคริสตัล1-2 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

โดย TGO และ ECEE จะส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิคพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางดำเนินงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแก่องค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเติบโต 3 growth pillars ของ NRF ที่จะยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของ ESG