NRF ติดโผ หุ้นยั่งยืน THSI จาก SET หลัง IPO ปีแรก มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG)

24 November 2021

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ได้รับการคัดเลือกเข้ารายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2564 (THSI) จาก SET หลัง IPO ปีแรก นับเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ตอกย้ำเจตนารมณ์เพื่อการดำเนินงานขององค์กรบนพื้นฐานความยั่งยืน โดยบริษัทได้ริเริ่มโครงการ Carbon Footprint โดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กร Zero Carbon และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2 ปีซ้อน แสดงว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรปราศจากคาร์บอน ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร อีกทั้งยังมีพัฒนาการที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และเปิดเผยข้อมูล การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้อย่างชัดเจน โดยได้นำเอาปัจจัย New Normal เช่น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

โดยมี บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 124 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่การสร้างผลประกอบการที่ดี

NRF มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักของ SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 13 Climate Action (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) คือการแก้ปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและคาดการณ์ถึงผลกระทบ โดยหนึ่งในวิธีการที่ทางบริษัทนำมาปรับใช้คือการใช้อาหารลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ Plant-based food

และในปีนี้ คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ซีอีโอ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม COP26 เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เพื่อร่วมพูดคุยและหาแนวทางการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่มีส่วนทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงต่าง ๆ มากขึ้นทั้ง คลื่นความร้อน น้ำท่วม และไฟป่า ตอกย้ำเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น The first carbon negative company

NRF ยังตั้งเป้ายังตั้งเป้า Net Zero Emission ไว้ว่าจะบรรลุให้ได้ภายในปี 2030 ซึ่งทาง NRF ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนตาม Science Based Targets initiative: SBTi คือ การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ NRF มุ่งก้าวเข้าสู่การเป็น The 1st Carbon Negative Company บริษัทยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ 22

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจากบริษัทที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถ ใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้