NRF ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ชูดบ.คงที่ 6.50% ต่อปี ขายก.ค.นี้

17 June 2021

ทันหุ้น - บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์’ หรือ NRF เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 วงเงินรวมไม่เกิน 700 ล้านบาท เสนอขายไม่เกิน 7 แสนหน่วย อายุหุ้นกุ้ 2 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 เสนอขายช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 สะท้อนเป้าหมายการเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF ซึ่งดำเนินธุรกิจผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ NRFครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 หรือมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 6.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่น Filing กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดเสนอขายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 หน่วย และจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคต ได้แก่ การลงทุนใน BOOSTED NRF Corp., Inc (“BOOSTED NRF”) เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงานของ NRF ที่เติบโตก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยในไตรมาส 1/2564NRF มีรายได้จากการดำเนินงาน 472 ล้านบาท เติบโต 77.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 265 ล้านบาทขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของ NRF ทำได้ 69 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49.6% และมีEBITDA อยู่ที่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เส้นบุกจากกลุ่มลูกค้ารับจ้างผลิตรายเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ รวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากบริษัท BOOSTED NRF Corp.

พร้อมกันนี้ NRF ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายระยะยาวก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ ด้วยนโยบายการเป็น The Purpose – Led Company เพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 จากปี 2563 มีรายได้จากการขาย 1,408 ล้านบาท โดยจะเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Organic growth และ Inorganic growth

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ร่วมลงทุนกับ Boosted Ecommerce, Inc ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ ได้จัดตั้ง บริษัท BOOSTED NRF Corp. เพื่อลงทุนในธุรกิจ Branded e-commerce บน Amazon.com ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ e-commerce โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ต้องมียอดขายที่ดีในระบบ E-Commerce ของ Amazon.com

ซึ่งการลงทุนในธุรกิจ E-Commerce ในช่วงที่ผ่านมา ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19เป็นตัวเร่งทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการนำระบบ E-Commerce มาใช้ในการขายสินค้า ทำให้มูลค่าของบริษัท BOOSTED E-commerceInc., USA เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จากมูลค่าเดิมที่ NRF ได้ลงทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่ Branded e-commerce บนAmazon.com ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Ethnic Food, Plant-Based Food, Functional Product เข้าไปวางจำหน่ายเพิ่มเติม

Source:https://www.thunhoon.com/article/241354