TGO ร่วม4มหาวิทยาลัยเปิดตัว GEN C CLIMATE ACTIONS:Connectivity

19 March 2021

TGO ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO ลงนามร่วมกับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขยายผลองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก ในมิติต่างๆ เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ โดยในวันดังกล่าวยังเป็นการเปิดตัวโครงการ GEN C CLIMATE ACTIONS รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “C Generation ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน” ร่วมกับผู้แทนจาก 4 มหาวิทยาลัยโดยมี นายธวัชชัย แสงคำสุข ผอ.สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO เป็นผู้ดำเนินรายการ

โครงการ GEN C CLIMATE ACTIONS เป็นโครงการการเรียนรู้แบบผสมผสานจากการทำ workshop programme ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ร่วมกับการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้จาก Digital content ของกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า C Generation บน Digital Platform เพื่อให้เกิดเป็นกระแสที่สร้างการเปลี่ยนแปลง (Viral Connectivity) โดยมี United Nations Framework Convention on Climate Change Regional Collaboration Center (UNFCCRCC); สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย; SDG Move Thailand และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด; บริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน); บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

Source: https://dailynews.co.th/education/831992