NRF แจงยังเปิดดำเนินการโรงงาน ใน จ.สมุทรสาครตามปกติ

21 December 2020

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) โดยนางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน เปิดเผยว่า บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อบริษัทและ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด และยังดำเนินมาตรการในเชิงรุกเพื่อให้การบริหารจัดการต่อความปลอดภัยของพนักงาน และบริษัทยังคงปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการระบาดของโรคนี้ บริษัทมีความสามารถในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อต้นปีนี้อย่างมีประสิทธิภาพการผลิดและจำหน่ายสินค้าทุกกลุ่ม ทั้ง Ethnic Food, Plant Base Food และ Functional Product ของบริษัทฯ เป็นการผลิตและจำหน่ายโดยมีคำสั่งซื้อล่วงหน้ากว่า 3 เดือน ตลอดจนแนวโน้มด้านความต้องการสินค้าของตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และ ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงบวกจากสถานการณ์COVID-19 ที่ทีต่อธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 3 แห่ง โดยเป็นโรงงานของบริษัทที่ จ. สมุทรสาคร 1 แห่ง โรงงานที่ จ. นครปฐม และ จ. ราชบุรีอย่างละ 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ซิตี้ฟู้ด จ ากัดที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งทั้ง 3 โรงงานยังคงเปิดด าเนินการตามปกติด้วยการวางแผนอย่างความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์

ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิต อย่างไรก็ดีในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจท าให้ต้องปิดโรงงานทั้งสามเป็นเวลา 2 สัปดาห์ทางบริษัท ได้ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัทน้อยกว่าร้อยละ 3รายได้รวมของปีนี้

จากการที่บริษัทมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังคงความเข้มงวดในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาโดยตลอด ในครั้งนี้บริษัทก็ยังคงด าเนินการต่างๆ ที่ได้เคยประสบความส าเร็จในการควบคุมและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 และท าการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ประกาศเรื่อง “มาตการควบคุม เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19” ขอความร่วมมือจากพนักงานในบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายเป็นสำคัญ และยังคงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีการตอบแทนและเอาใจใส่ต่อสังคม เพื่อรักษาความยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกส่วน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ที่มา: www.mitihoon.com